ESV ROT-WEISS Klagenfurt

Obmann/Sektionsleiter: 
Johann Zlydnyk

Adresse

St.Peterstrasse 52
9020 Klagenfurt

Telefon: 
0664 212 01 50
ZVR-Zahl: 
039181026